Regulamin

Regulamin

§1

Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa JNBT Horsemanship Academy, dostępna pod adresem internetowym: www.jnbtonline.myvod.io, prowadzi sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem Internetu.

2. Administratorem i właścicielem strony i domeny www.jnbtonline.myvod.io oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych jest firma JNBT Productions s.c. Ul. Jemiołowa 70 05-830 Stara Wieś NIP: 5342626202 REGON: 386892901, zwana dalej JNBT Productions.

3. Regulamin skierowany jest do Klientów oraz określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez JNBT Productions s.c., zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą, oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Definicje

Użyte w regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Strona internetowa – sprzedaż usług i produktów prowadzonych przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jnbtonline.myvod.io

2. Sprzedawca/Usługodawca –firma JNBT Productions s.c. Ul. Jemiołowa 70, 05-830 Stara Wieś, NIP: 5342626202, REGON: 386892901

3. Klient – każdy pełnoletni podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

5. Produkt – dostępny na Stronie internetowej produkt lub usługa, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Operator płatności – system płatności PayU (oferowany przez PayU S.A.)

7. Umowa sprzedaży – umowa Sprzedawcy z Klientem na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zakup Produktu.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej.

§3

Warunki korzystania

1. Aby poprawnie korzystać ze Strony internetowej oraz zakupionych Produktów Klient powinien posiadać komputer PC, przeglądarkę internetową obsługującą CSS i JavaScript, włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows 7 lub 8 lub Vista, aktywne konto email, przeglądarkę plików PDF oraz program do kompresji plików.

2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony internetowej wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony internetowej. W przypadku planowanej przerwy technicznej Klienci zostaną o tym wyraźnie poinformowani na Stronie internetowej.

5. JNBT Productions s.c. oraz JNBT A. Makacewicz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku stosowania prezentowanych metod szkoleniowych.

6. Wykupienie programu głównego L1-L6 na platformie myvod nie upoważnia do 20% zniżki na szkolenie stacjonarne na tym samym poziomie. Taką zniżkę można uzyskać tylko uczestnicząc w programie głównym online "live". 

§4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1. Założyć konto klikając w prawym górnym rogu "zarejestruj się". UWAGA! Należy aktywować konto klikając w link wysłany w e-mailu zwrotnym.

2. Wybrać szkolenie i kliknąć opcję "kup teraz".

3. Zaznaczyć opcję płatności

5. Zaakceptować regulamin.

6. Po wypisaniu danych i zaakceptowaniu regulaminu system sam przeniesie Państwa na stronę płatności. 

7. Po zaksięgowaniu płatności wybrane kursy zostaną automatycznie odblokowane.

 

§5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient korzysta w przypadku Produktów cyfrowych z metody dostawy drogą elektroniczną.

2. Klient dokonuje płatności elektronicznej poprzez Operatora płatności lub wpłacając na rachunek Sprzedawcy tradycyjnym przelewem. 

§6

Reklamacje i odstąpienie od umowy

  1. 1. Z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej informujemy, iż zakup jest ostateczny i nie przysługuje do niego prawo zwrotu środków.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kursyonline@jnbt.pl
  3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§7

Dane osobowe

1. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej JNBT Productions. w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Konsument akceptuje treść Regulaminu.

2. Wszystkie ceny zawarte na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto 

3. Umowy zawierane przez Stronę internetową są w języku polskim.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kursyonline@jnbt.pl.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany przepisów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.

7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§9

Prawa autorskie

1.   Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada on do nich prawa do udostępniania na Platformie. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści zawartych w szkoleniach Akademii JNBT Online są własnością JNBT Productions s.c. lub JNBT A. Makacewicz. Koncepcje, techniki i pomysły przedstawione w każdym szkoleniu są poufnymi i zastrzeżonymi informacjami JNBT A. Makacewicz. Są one ujawniane wyłącznie w celach szkoleniowych. Sesji szkoleniowych nie wolno nagrywać ani kopiować ani  wykorzystywać w innym celu niż na własny użytek lub za pośrednictwem JNBT A. Makacewicz lub za jego wyraźną pisemną zgodą. Przystępując do szkolenia po przeczytaniu niniejszego powiadomienia, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję